در این بخش می توانید با وارد کردن شماره مدرک از صحت آن مطلع شوید و در صورت نیاز با مدیریت آکادمی نیز در ارتباط باشید.

جهت تسریع در پیداکردن مدرک با استفاده از کلید ترکبی Ctrl+F نسبت به وارد کردن شماره گواهینامه و یا نام شخص اقدام نمایید.

In order to speed up the search of the certificate, enter the certificate number or the person’s name using the combination key Ctrl+F.

ID Name Cert No Course Name Date
1 Hadiseh Talebi PB-IR-101 Power BI-Level1 May-2024
2 Arezoo Khamseh PB-IR-102 Power BI-Level1 May-2024
3 Ahmad Eskandari PB-IR-103 Power BI-Level1 May-2024
4 Sahar  Karami PB-IR-104 Power BI-Level1 May-2024
5 Leila Mahdavipour PB-IR-105 Power BI-Level1 May-2024
6 Hosein Vadizadeh PB-IR-106 Power BI-Level1 May-2024
7 Maryam Najafi PB-IR-107 Power BI-Level1 May-2024
8 Masoumeh Nikdehghan PB-IR-108 Power BI-Level1 May-2024
9 Arman Damirchi Jahani PB-IR-109 Power BI-Level1 May-2024
10 Ahmad Azhdari PB-IR-110 Power BI-Level1 May-2024
11 Ali Amiri Mohtasham PB-IR-111 Power BI-Level1 May-2024
12 Mehdi Alizadeh PB-IR-112 Power BI-Level1 May-2024
13 Leila Elyasi PB-IR-113 Power BI-Level1 May-2024
14 Mostafa Robatjazi PB-IR-114 Power BI-Level1 May-2024
15 Saeed Goldoost PB-IR-115 Power BI-Level1 May-2024
16 Mohammad Reza Mashhadi Taghia PB-IR-116 Power BI-Level1 May-2024
17 Mohammad Javad Rastegar PB-IR-117 Power BI-Level1 May-2024
18 Mohammad Javad Golbabaei PB-IR-118 Power BI-Level1 May-2024
19 Hamid Khaleseh Ranjbar PB-IR-119 Power BI-Level1 May-2024
20 Seyed Mohammad Afshar PB-IR-120 Power BI-Level1 May-2024