کلاس اکسل پیشرفته شرکت لیوار-روز پنج شنبه ,
قبول شدگان

ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره کل

1

آقای امیری

100

2

خانم ایلخانی

100

3

آقای جوادی

93

4

آقای محمدی

88

5

آقای منظوری

86

6

آقای گذشتی

84

7

آقای ابراهیمی

83کلاس اکسل پیشرفته شرکت لیوار-روز جمعه
قبول شدگان

ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره کل

1

آقای دستیاری

100

2

خانم نظری

96

3

خانم آسیایی

94

4

خانم نورمحمدی

90

5

خانم قره داغی

84

6

خانم قزلباش

84