کلاس اکسل پیشرفته- روزهای پنج شنبه و جمعهردیف

نام و نام خانوادگی

نمره

1

آقای مکاریان

100

2

خانم هوشمندی

96

3

خانم مفتاح

90

4

خانم اعدل

92

5

خانم گلزاریان فر

92

6

خانم اسماعیلی

90

7

خانم زائری

90

8

خانم جاوید

94


کلاس اکسل پیشرفته مجتمع صنایع فولادردیف

نام و نام خانوادگی

نمره

1

الهام فرخی

50

2

امین شهنی

42

3

ایمان رئیسی

50

4

آذین فروزنده

50

5

بهاره پیروزی

41

6

جلیل کبیریان

50

7

رسول قاسمی

45

8

رضا بیرانوند

45

9

رضا حیدریان

50

10

سید موسی حسینی

50

11

شهاب بسطامی

41

12

عباس ترکی

45

13

علی اسماعیلی

41

14

علی کریمی

45

15

فاطمه علیزاده

50

16

فاطمه میرزائیان

50

17

مجید صادقی

45

18

محمد جواد صادقی

42

19

محمدرضا شرافت

50

20

مرضیه حیدری

50

21

مهدی علی محمدی

50

22

حسین خیران

45

23

رحمان عبداللهی

42

24

رضا محمدی

50

25

صفدر بابایی

42

26

مجتبی علیزاده

45

27

محسن رحمتی

50

28

مرضیه آذریان

50

29

معصومه قوامی

50

30

ندا صادقی

41