در لیست زیر می توانید مدارک صادر شده و گواهینامه هنرجویان را مشاهده کرده و اعتبار آنها را مشاهده نمایید.


عکس
نام لاتین
نام فارسی
شماره مدرک
نمره


Arash Afraz
آرش افراز
EX-1001-A1852
90


Rahim Asghari
رحیم اصغری
EX-1003-R1798
92


Maysam Mohammadi
میثم محمدی
EX-1002-M1318
90


Masoud Safayan
مسعود صفائیان
EX-1004-M894
95

سازمان ها و نهادهای محترم نیز با ارسال لیست به نشانی reza.rouholamini@yahoo.com درخواست استعلام خود را ارسال نمایید.