سرفصل ها و محتوای microsoft powerBI


طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه (تومان) ظرفیت کلاس تعداد ثبت نام کنندگان ثبت نام

به کمک داشبورد های مدیریتی روی هر نوع دستگاه (موبایل کامپیوتر لپ‌تاپ تبلت ) به سرعت نیازهای را دریافت می کنید.

هدف دوره: طراحی و ساخت گزارشات از طریق نرم افزار Power BI و همچنین نمایش گزارشات تحت وب و یا در هر پرتال دیگری می باشد.


سرفصل های قابل ارائه در این دوره:

Quick Start Power BI Service

 1Get Power BI Tools
 2Introduction to Tools and Terminology
 3Dashboard in Minutes
 4Refreshing Power BI Service Data
 5Interacting with your Dashboards
 6Sharing Dashboards and Reports
 7Recap and What’s Next


 Getting and Transforming Data with Power BI Desktop

 1Introduction to Power BI Desktop
 2Getting Data: Excel vs Power BI Desktop & Service
 3Data Structure for Q&A
 4Direct Query vs Import Data
 5Recap and What’s Next

Modeling with Power BI

 1Introduction to Modeling
 2Setup and Manage Relationships
 3Carnality and Cross Filtering
 4Default Summarization & Sort by
 5Creating Calculated Columns
 6Creating Measures
 7Recap and What’s Next

 

Power BI Desktop Visualizations

 1Creating Visualizations
 2Color Formatting
 3Setting Sort Order
 4Scatter & Bubble Charts & Play Axis
 5Tool tips
 6Slicers & Timeline Slicers
 7Cross Filtering and Highlighting
 8Visual, Page and Report Level Filters
 9Drill Down/Up
 10Hierarchies
 11Reference/Constant Lines
 12Tables, Matrices & Conditional Formatting
 13KPI’s, Cards & Gauges
 14Map Visualizations
 15Custom Visuals
 16Managing and Arranging
 17Recap and What’s Next

 

Power BI Service Visualization Tools

 1Introduction
 2Standalone Tiles
 3Data Driven Alerts
 4Quick and Related Insights
 5Custom Q&A questions

 

Publishing and Sharing

 1Introduction
 2Sharing Options Overview
 3Publish from Power BI Desktop
 4Publish to Web
 5Share Dashboard with Power BI Service
 6My Work space vs Groups (Power BI Pro)
 7Content Packs (Power BI Pro)
 8Print or Save as PDF
 9Row Level Security (Power BI Pro)
 10Export Data from a Visualization
 11Publishing for Mobile Apps
 12Export to PowerPoint
 13Sharing Options Summary

Refreshing Data sets

 1Understanding Data Refresh
 2Personal Gateway (Power BI Pro and 64-bit Windows)
 3Replacing a Dataset
 4
Troubleshooting Refreshing

Power BI and Excel Together

 1Options for Publishing from Excel
 2Pin Excel Elements to Power BI
 3Connect to Data using Power BI Publisher/Analyze in Excel

 4

Excel 2016 Publish: Upload and Export to Power BI
 5Sharing Published Excel Dashboards

Power BI and Reporting Service  Together

 1         Options for Publishing from Reporting  Service