طراحی و مشاوره

 • مشاوره در جهت پیاده سازی استاندارد ITIL
 • طراحی و مشاوره در بهبود روش ها
 • استخراج نیازمندی های زیر ساختی سازمان ها

  آنالیز داده

 • بررسی و تجزیه اطلاعات سازمان ها
 • طراحی و بهینه سازی ساختارهای سازمانی

  پروژه های شبکه

 • ایجاد و پیکربندی شبکه درون سازمانی
 • راه اندازی سرویس ایمیل درون سازمانی
 • راه اندازی وب کنفرانس
 • راه اندازی پورتال سازمانی