حوزه های فعالیت

بهبود فرآیند ها

  • مشاوره در جهت پیاده سازی استاندارد ITIL
  • مشاوره در جهت پیاده سازی استاندارد COBIT
  • یکپارچه سازی فرآیندهای جاری شرکت ها

آنالیز و مدلسازی داده

  • بررسی و تجزیه اطلاعات سازمان ها
  • طراحی و بهینه سازی گزارشات هوشمند
  • داشبوردهای مدیریتی هوشمند

شبکه و مایکروسافت

  • اراه اندازی شبکه یکپارچه درون سازمانی
  • راه اندازی سرویس ایمیل سازمانی
  • راه اندازی ویدئو کنفرانس
  • راه اندازی پورتال سازمانی و شیرپونت

دوره های آموزشی در حال شروع

جدیدترین مقالات

برخی از سازمان ها و شرکت هایی که افتخار همکاری با آنها را دارم.