تخصص و مهارت ها

طراحی و مشاوره

  • مشاوره در جهت پیاده سازی استاندارد ITIL
  • طراحی و مشاوره در بهبود روش ها
  • استخراج نیازمندی های زیر ساختی سازمان ها

آنالیز داده

  • بررسی و تجزیه اطلاعات سازمان ها
  • طراحی و بهینه سازی ساختارهای سازمانی

پروژه های شبکه

  • ایجاد و پیکربندی شبکه درون سازمانی
  • راه اندازی سرویس ایمیل درون سازمانی
  • راه اندازی وب کنفرانس
  • راه اندازی پورتال سازمانی

دوره های آموزشی در حال شروع

جدیدترین مقالات

برخی از مشتریان